VÅR UTBILDNINGSMETODIK

Vi arbetar med verklighetsnära utbildning där vi varvar teorier, träning, diskussion och reflektion. Tillsammans med er tar vi fram och dokumenterar ett ”best practice”-arbetssätt genom hela säljprocessen. Det kan till exempel handla om att ta fram ett värdefullt batteri med frågor och argument eller om att dokumentera hur man effektivt hanterar just era invändningar. Allt med syfte att stötta dig och gruppen i att omsätta det ni lärt er till er specifika verksamhet och vardag.

1. HELHETSSYN

En helhetssyn på uppdraget innebär att vi tar hänsyn till alla direkta och indirekta delar som påverkar en lyckad insats vilket bl.a. inkluderar en djup förståelse av kundens nuläge och mål.

2. MÅLSTYRT

Målstyrda utbildningar i kombination mätbarhet skapar fokus på resultat.

3. FÖRE UTBILDNINGEN

Innan utbildningen anpassas den för att säkerställa rätt innehåll, rätt nivå och att den blir verklighetsnära och därmed enkel att omsätta i praktiken.

4. UNDER UTBILDNINGEN

Metodiken FORMAT är grunden i all vår metodik vilket bl.a. bidrar till en tydlig utbildningsprocess och nödvändig motivation för att stimulera till nya beteenden. Mycket träning under utbildningen skapar trygghet att göra saker på nya sätt.

5. EFTER UTBILDNINGEN

Efter varje utbildningstillfälle tränar deltagarna utifrån sin personliga handlingsplan. Mindit ger stöd.

6. SÄLJERFARENHET

Utbildarna har egen sälj- och säljledarerfarenhet som gör dem trovärdiga och innehållet relevant.

7. BEPRÖVAT

Vederlagda modeller används för att optimera utfallet.

8. WILL & SKILL

Vi översätter WILL med självledarskap och driv. I kombination med SKILL är det en avgörande faktor för Peak Perfomance.

HELHETSSYN

ATT FÖRSTÅ KUNDEN

För att lämna ett kvalitativt förslag för en utbildningsinsats utgår vi från följande parametrar.

1.   Nuläge och önskat läge.
2.   Övergripande och specifika målsättningar.
3.   Säljarnas och säljledningens kompetensgap.
4.   Viljan, drivet och självledarskapet.
5.   Säljkulturen och prestationsmiljön.
6.   Kundens säljprocess.
7.   Strukturer
8.   Analys av aktiviteter.
9.   Matchning och nivå av innehåll.
10. Konsultmatchning.

MÅLSTYRDA UTBILDNINGAR

FÖR FOKUS PÅ ÖKAT RESULTAT

För att leverera målstyrda utbildningar behöver kompetensen bli mätbar. Mindit gör det på följande sätt.

 • Appen COMPASS POINT som Mindit skapat används som ett verktyg för att mäta sälj- och säljledarkompetens utifrån kundens sälj- och säljledarprocess. Verktyget kan även mäta prestationsmiljön.
 • Det webbaserade verktyget SÄLJKULTURANALYS ger KPIer på företagets förmåga att leverera kundvärde i strategier och aktiviteter.
 • Med webbenkäter skapar vi oss en djupare förståelse om deltagarnas nuläge och önskade läge.
 • Tillsammans med kunden tar vi fram de KPIer som utbildningen ska mätas på och vilken ROI insatsen ska ge.

FÖRE UTBILDNINGEN

FÖR ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN

 • VAL AV UTBILDARE. I valet av utbildningskonsult är det centralt att kompetensen motsvarar kundens behov och utmaningar. Kunden träffar alltid föreslagen utbildare innan insatsen. Då även personkemin är en viktig faktor, är det alltid kunden som har sista ordet om valet av konsult.
 • UPPSTART. Varje utbildningsinsats inleds med ett uppstartsmöte tillsammans med uppdragsgivaren där gemensam planering sker.
 • FÖRSTUDIE. Innan utbildningsstarten genomför vi en förstudie med bl.a. sambesök, intervjuer av deltagarna, inläsning av material, anpassning av businesscase att träna utifrån och anpassning av nivå och innehåll i utbildningen. Efter förstudien rapporterar vi utfallet till uppdragsgivaren för att få accept och bekräftelse på att vår analys stämmer med kundens förväntningar och mål.
 • MÅL. Vi utgår ifrån kundens mål. Se MÅLSTRYDA UTBILDNINGAR.

 


UNDER UTBILDNINGEN

FÖR ATT LOCKA FRAM NYA BETEENDEN

För att en deltagare faktiskt ska göra och inte bara höra är träning de vederlagt mest effektiva sättet att nå framgång. Våra utbildningar innehåller därför träning utifrån följande kriterier.

 • Utbildningen inleds med teoretisk kunskap för att därefter övergå i träning.
 • För att lyckas med träningen behöver utbildaren bidra med en trygg träningsmiljö. Utbildaren skapar förutsättningar för en feedbackmiljö som öppnar upp för konstruktiv feedback och ett coachande förhållningssätt.
 • Träningen visar tydligt på individuell nivå vad man behöver utveckla och träna mera på, vilket summeras i en personlig handlingsplan med uppgifter som ska genomföras innan kommande utbildningstillfälle.
 • Vi använder metodiken FORMAT som börjar med VARFÖR. Syftet är att skapa den motivation som krävs för att ta sig igenom till ett nytt beteende. När vi klarat av den teoretiska delen VAD får deltagarna träna med HUR. För att gå från ord till handling avslutas varje del med NÄR som kopplas till den individuella handlingsplanen.

 

EFTER UTBILDNINGSTILLFÄLLET

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA MÅLUPPFYLLELSE

Vart tog dom vägen? Alla som har renoverat vet hur svårt det är att få den där sista listen på plats. Den främsta anledningen till att så mycket som 80% av alla utbildningsinsatser inte skapar nya beteenden beror på ett tankefel; Att själva utbildningsdagarna är det som gör skillnaden. Att utbildningen är slut när utbildningsträffarna är genomförda och utbildaren är som bortblåst. Tvärtom tänker vi; det är nu vårt viktigaste arbete startar, att hjälpa kunden att gå från ord till handling. Det gör vi genom coachning, mallstöd, påminnelser, föreläsningar i
vår app INSIKT och e-mails.

 • Efter varje utbildningstillfälle utgår resp. deltagare från sin personliga handlingsplan och får i uppdrag att arbeta med de specifika uppgifter som finns i planen.
 • Ledaren får i uppdrag att följa upp det nya arbetssättet i sambesök och i andra forum som t.ex. veckomöten. Den individuella handlingsplanen är en utgångspunkt för coachningen.
 • Deltagarna får tillgång till Mindits app INSIKT med Sveriges främsta föreläsare med syfte att bredda perspektiven och ge möjlighet till fördjupning. Detta bidrar även till kontinuitet ökat engagemang.

UTBILDARE MED EGEN SÄLJ- OCH SÄLJLEDARERFARENHET

FÖR ATT GÖRA VERKLIG SKILLNAD

Det är för oss självklart att den utbildande konsulten har en gedigen personlig erfarenhet av försäljning. Erfarenhet skapar trovärdighet. Ingen skulle betala för körlektioner med en körskollärare som inte har körkort, men förvånansvärt många anlitar säljutbildare som aldrig har sålt. Vi är övertygade om att egen erfarenhet skapar trovärdighet och har därför valt att handplocka de främsta pedagogerna med både sälj- och säljchefsbakgrund. Vi vet att det gör skillnad att man förstår utmaningarna och lever som man lär. Våra erfarna pedagoger har ett interaktivt förhållningssätt där vi varvar teori, modeller, egen träning och reflektion. Allt vi gör bygger på att våra kunder ska lyckas omsätta kunskap till praktik för vi vet att det inte är tanken som räknas. Utbildaren ska både arbetat med operativ försäljning och ansvarat för ett team med ett strategiskt säljansvar.

WILL & SKILL

FÖR ATT OPTIMERA UTVECKLINGEN

Peak Performance är målet för de flesta säljorganisationer. Då räcker det inte med SKILLS. När vi frågar säljledare vad som är säljarens viktigaste egenskap, svarar i stort sett alla samma sak - driv. Oavsett kompetensnivå har man goda möjligheter att lyckas om man har
just drivet och viljan. Vi benämner det som WILL. När vi frågar säljchefer hur man utvecklar individens och teamets driv, är svaret ofta otydligt. Vi talar gärna om självledararskap som kärnan i WILL vilket innefattar initiativförmåga, engagemang, motivation, delaktighet, målfokus och personlig utveckling. När våra utbildare levererar gör man det på en god pedagogisk plattform och en terapeutisk förmåga för att förstå teamets drivkrafter och inkludera den dimensionen i uppdraget.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.