SÄLJKULTURANALYS

Oavsett bransch och verksamhet råder stenhård konkurrens om kunder och affär. På VD och försäljningschefens bord vilar ansvaret att ständigt leverera tillväxt och lönsamhet. Att behålla och stärka konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och vägvalen är idag både många och komplexa. Förmågan till helhetsperspektiv och att göra rätt prioriteringar blir avgörande. Stöd och underlag för analysen ges genom marknadsinformation, egna kundundersökningar och en mängd interna resultatrapporter. Men hur ställer man en diagnos på den interna säljkulturen? Borde inte den vara med när helhetsperspektivet beaktas och utvecklingsprojekt planeras och beslutas?

Sälkulturanalysverktyget är framtaget med syfte att förse beslutsfattare med kvalitativt beslutsunderlag för den strategiska affärsplaneringen. Analysen ger en tydlig nulägesbild av organisationens förmåga att leverera kundvärde. Den ger ledningsgruppen samsyn kring vilket fokus samt vilka prioriteringar och investeringar som krävs för att ta organisationen till nästa nivå och nå målen. Den ger prognosarbetet en ytterligare dimension genom att underbygga resultatmålen med beslutsunderlag för en konkret handlingsplan.

Säljkulturanalysverktyget ger dig en nulägesbild av hur mycket värde organisationen skapar gentemot sina kunder. Det ger en tydlig bild av organisationens styrkor och utvecklingspotential samt över företagets samlade förmåga och förutsättningar att lyckas. Resultatet blir ett kvalitativt underlag för företagets affärsplanering.

Säljkulturmätningen är ett webbaserat enkätverktyg med 50 frågor på nio delområden. Informationen sammanställs i en rapport till ledningsgruppen och under en workshop processas och diskuteras resultatet och dess innebörd med syfte att skapa samsyn kring nuläge och handlingsplan.

Ladda ned pdf om Säljkulturanalys

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.